ALFA TREND TEKNOLOJİ olarak Siber Güvenlik Yazılımları ve Sistem Donanım ve Entegrasyon Çözümleri sunmaktayız.

Ana Sayfa

Siber Güvenlik Çözümlerimiz

Verileri, bilgisayarlar ve sunucu gibi donanımları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları; kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamaları yazılımlar ve/veya donanımlardan oluşan çözümlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede Alfa Trend Teknoloji, ürün konumlandırma ve danışmanlık hizmetleri ile de yanınızda yer almaktadır.
TS ISO Yönetim sistemleri

İşte Sertifikalarımız

27001Iso

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir iso belgesidir.

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la...

Devamını Oku
9001-Iso

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli...
Devamını Oku

Client, Workstation&Server hizmetlerimizden bilginiz var mı?

İş Ortaklarımız

Güvenliğiniz ve Başarınız için Biz Buradayız

    Bilgi Talebi

    Size yardımcı olmak bir zevk...